Informační a administrační web
info@akitainuczech.cz
Platinum krmiva

Stanovy Akita Ken, z. s.

Stanovy spolku  Akita Ken z.s.

Čl. I 

Obecná ustanovení:

Název:  Spolek Akita  Ken z.s. (dále jen „spolek “ nebo  AK)

Sídlo:    Třemošná

Právní forma: Spolek dle ustanovení § 214 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

Působnost: Česká republika

Správní období: kalendářní rok

Jednání a zastupování: Za spolek podepisuje, jedná a navenek zastupuje předseda výboru nebo na základě písemného pověření další člen výboru.

           Čl. II 

            Charakter spolku

1. Akita Ken je dobrovolný, neziskový , nezávislý a nepolitický spolek chovatelů, majitelů a příznivců psů japonských plemen psů, zejména plemene Akita .

2. Spolek se řídí zákony ČR v platném znění, dále zejména  ustanovením o spolcích NOZ a  příslušnými ustanoveními zákona č.246/1992 Sb na ochranu zvířat proti týrání v platném znění a v odborné oblasti  zejména v chovatelství  normativy nadřazené organizace, ČMKU  a FCI.

Čl. III

Základní účely spolku

1. Péče o rozvoj japonského národního plemene Akita a japonských plemen psů.

2. Zachování a zlepšování kvality chovu psů, zajišťování chovatelských záležitostí.

3. Pořádání táborů a výcvikových akcí, výstav, bonitací a také dalších akcí k propagaci těchto plemen.

4. Hájit zájmy svých členů ve vztahu ke všem organizacím, v jejichž rámci působí.

5. Spolek může výhradně k podpoře své činnosti uvedené pod body 1. – 4. tohoto článku č. 3. provozovat podpůrnou vedlejší hospodářskou činnost spočívající v jiné výdělečné činnosti.

Čl. IV

Formy činnosti spolku

1. Spolupráce s nadřazenými organizacemi a dodržování jejich řádů.

2. Spolupráce s chovatelskými spolky v ČR i zahraničí.

3. Organizování odborné osvětové činnosti ve vztahu k mládeži, odborné i laické veřejnosti formou  přednášek , pořádání výstav a bonitací a školení.

4. Sdružování za účelem splnění základních účelů spolku

Čl. V

Členství ve spolku

1. Členství ve spolku je dobrovolné a vzniká na základě písemné přihlášky zaslané výboru spolku písemnou nebo elektronickou formou s uvedením jména, příjmení, adresy kontaktu a dokladu o vlastnictví psa s průkazem původu. Rodinní příslušníci vlastníka psa tento doklad přikládat nemusejí.

2. Člen dosud bez vlastnictví psa s PP se stává členem spolku bez aktivního hlasovacího práva formou člena čekatele.

3. Pro řádné přijetí osoby za  člena  je nutné zaplatit členský příspěvek na základě přiděleného členského čísla. Členem se může stát každý občan ČR i jiného státu starší 18 let.

4. Osoba nezletilá, která dosáhla alespoň 15 let věku se může stát členem pouze s písemným souhlasem svého zákonného zástupce. Tato osoba nemá aktivní ani pasivní volební právo.

5. Spolek umožňuje taktéž členství čestné, o jehož uplatnění rozhoduje výbor.

6. Statutární orgán spolku je oprávněn odmítnout přihlášku z důvodů obsažených v příslušných ustanoveních NOZ.

                 Čl. VI
                Seznam členů

1. Spolek vede seznam členů formou přihlášek a evidenčních karet, které slouží k evidenci a chovatelství v listinné a elektronické podobě. Tento seznam není veřejně zpřístupněn.

2. Interně je veden elektronicky a zpřístupněn pouze členům spolku seznam těch členů, kteří v přihlášce do spolku svůj souhlas stvrdili svým podpisem na přihlášce dle GDPR a slouží výhradně k vzájemnému kontaktování členů mezi sebou v chovatelských záležitostech.

3. Výmaz člena ze seznamů členů se provádí bezprostředně po ukončení členství, případně na žádost člena a to: v listinné podobě skartací, v elektronické podobě výmazem z nosiče.

Čl. VII 

Zánik členství

1. Dnem doručení písemného prohlášení statutárnímu orgánu.

2. Nezaplacením ročního členského příspěvku.

3. Vyloučením člena za závažné porušení stanov a řádů, na které je ve stanovách odkazováno, dále v případě, neúčastní-li se 3x po sobě řádné členské schůze.

4. Úmrtím člena

             Čl. VIII

            Práva členů spolku

1. Účastnit  se členských schůzí a akcích pořádaných spolkem.

2. Od 18 let věku volit a být volen do funkcí ve spolku.

3. Podávat návrhy a podněty k činnosti spolku, dotazy a stížnosti k orgánům spolku.

4. Právo na informace o činnosti a hospodaření spolku.

5. Podílet se na činnosti a využívat služeb a výhod spolku.

6. Posuzovat a schvalovat zprávy o činnosti spolku.

                  Čl. IX

                  Povinnosti členů spolku

1. Dodržovat stanovy a další vnitřní předpisy spolku spolu s normativy nadřazených organizací.

2. Písemně hlásit změny týkající se členství a to nejdéle do 14 dnů od doby kdy ke změně došlo.

3. Platit ve stanoveném termínu a výši členské příspěvky.

4. Dodržovat etická pravidla chovatelství

                 Čl. X

                 Orgány spolku

1. Členská schůze – nejvyšší orgán spolku

2. Výbor – statutární  orgán spolku

3. Kontrolní komise – dále jen KK – kontrolní orgán

                 Čl. XI

                 Členská schůze – nejvyšší orgán spolku

1. Členskou schůzi svolává výbor minimálně jednou ročně. Musí být ohlášena nejméně 30 dní předem písemnou pozvánkou s uvedením programu nebo prostřednictvím elektronické pošty s přiloženou pozvánkou a programem, případně zveřejněním na webu spolku.

2. Schvaluje a mění stanovy spolku, projednává a schvaluje zprávu o hospodaření a zprávy KK , schvaluje  zásadní otázky týkající se fungování  spolku, volí a odvolává členy statutárního orgánu  a KK.

3. Schvaluje chovatelské záležitosti.

4. Členská schůze je usnášeníschopná nadpoloviční většinou všech členů, kteří musí být přítomni nebo zastoupeni plnou mocí.

5. Usnesení je přijato souhlasným vyjádřením nadpoloviční většiny přítomných a zastoupených členů.

6. Statutární orgán spolku svolá mimořádné zasedání členské schůze z podnětu alespoň třetiny členů spolku  nebo kontrolního orgánu spolku. Nesvolá-li statutární orgán spolku zasedání členské schůze do třiceti dnů od doručení podnětu, může ten, kdo podnět podal, svolat zasedání členské schůze na náklady spolku sám.

7. Problematika členské schůze, náhradní členské schůze, dílčí schůze, hlasování per rollam a další, kterou neupravují stanovy tohoto spolku , se řídí příslušnými paragrafy a ustanoveními OZ - zákon 89/2012 Sb. ve znění pozdějších předpisů.

                 Čl.XII

                 Výbor spolku

1. Je statutárním a výkonným orgánem klubu a je tvořen 3 členy, kteří si bezprostředně po svém zvolení volí mezi sebou předsedu.

2. Výbor je volen členskou schůzí na 4 leté volební období. Členská schůze zvolí v číselné posloupnosti 2 náhradní členy výboru, kteří mohou doplnit výbor po odstupujícím členu výboru, tak aby byla zachována kontinuita činnosti výboru.

3. Výbor je usnášeníschopný nadpoloviční většinou členů výboru, usnesení a rozhodnutí přijímá svou většinou.

4. Výbor řídí činnost spolku, svolává členské schůze, přijímá členy a vede jejich evidenci, řídí hospodářskou činnost spolku. Je oprávněn pověřit konkrétní osobu vedením daňové evidence.

5. Projednává a zajišťuje záležitosti chovatelské a další záležitosti v souladu s účelem spolku.,

6. Je pověřen funkcí kárného orgánu. 

7. Navrhuje a předkládá členské schůzi návrhy na změny v řádech a jejich znění.

8. Stanovuje výši poplatků a členských příspěvků včetně jejich dat splatnosti.

9. Zajišťuje archivaci a skartaci dle platných předpisů.

10. V případě rezignace kteréhokoliv člena výboru bude na jeho místo kooptován dopředu zvolený náhradník. Odstupující člen výboru je povinen bezodkladně předat výboru svou agendu.

Rezignaci člena výboru přijímá výbor nebo členská schůze písemně nebo ústně, avšak formou zápisu z jednání členské schůze resp. výboru.

11. Mimořádnou členskou schůzi z důvodu nových voleb je však nutné svolat vždy, pokud by odstoupila nadpoloviční většina členů stávajícího výboru nebo náhradníci již byli kooptováni.

                  Čl. XIII

                  Kontrolní komise

1. Je volena členskou schůzí na pětileté volební období

2. Je tvořena třemi členy spolku.

3. Člen KK nesmí být členem výboru.

4. KK kontroluje činnost spolku , ze své činnosti podává zprávu o zjištěních členské schůzi a za svou činnost je odpovědná členské schůzi .

5. KK si na své ustavující schůzi po každých nových volbách volí předsedu z řad svých členů.

6. KK je oprávněna kdykoliv na základě písemné výzvy 7 dnů předem zkontrolovat agendu  a

hospodaření spolku včetně  daňové evidence.

7. KK předkládá výboru výsledky své činnosti s návrhy na opatření.

                  Čl. XIV 

                  Majetek spolku a zásady hospodaření

1. Majetek spolku je tvořen zejména - členskými příspěvky, příspěvky, subvencemi, dary a dotacemi , úroky z účtů .

2. Majetek spolku spravuje statutární orgán na základě platných právních a účetních zásad  a vnitřních předpisů schválených členskou schůzí.

3. Účetním obdobím je běžný kalendářní rok

                 Čl. XV   

                 Ukončení činnosti

1. O zrušení spolku rozhoduje členská schůze, svolaná pouze k tomuto účelu. Ke zrušení spolku je zapotřebí 2/3 většiny hlasů všech členů.

2. V dalších postupech se zánik spolku řídí příslušnými ustanoveními NOZ zákon 89/2012 Sb. platným od 1. 1. 2014 ve znění pozdějších předpisů.

                  Čl.XVI   

                  Ostatní ujednání

Další spolková problematika těmito stanovami neurčená se řídí ustanoveními NOZ – zákon 89/2012 ve znění pozdějších předpisů.

Tyto stanovy byly schváleny na  ustanovující členské schůze ( shodou zakladatelů) a účinnosti nabývají zápisem do spolkového rejstříku.

V Třemošné dne 10. 2. 2019

Chcete se nás na něco zeptat? Napište nám!